/uploaded/slide/tin%20tuc.jpg
Tin Tức

Thủy sản Mekong (AAM) đặt mục tiêu doanh thu 220 tỷ đồng 2019

14:27 | 19/05/2020
(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Mekong (AAM) đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019. 
Về mặt hàng đông lạnh, AAM đặt mục tiêu sản lượng đạt 4.000 tấn, doanh số 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức từ 6%/năm trở lên bằng tiền mặt. Về chăn nuôi cá tra thương phẩm, AAM đặt mục tiêu sản lượng đạt trên 3.500 tấn.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 2.410.710 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 24.107.100.000 đồng. Số vốn điều lệ của AAM sau khi phát hành là 123.464.110.000 đồng.

Năm 2018, AAM đạt tổng doanh thu hơn 225 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,6 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch đề ra tại Đại hội lần này, doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Công ty dự kiến giảm so với thực hiện năm 2018.

https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thuy-san-mekong-aam-dat-muc-tieu-doanh-thu-220-ty-dong-2019-260641.html