/uploaded/slide/tin%20tuc.jpg
Tin Tức

Thủy sản Mekong báo lãi trước thuế đạt 8,5 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

14:36 | 19/05/2020

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 95 tỉ đồng, giảm 14%. Lợi nhuận trước thuế 8,5 tỉ đồng, tăng 10,4% và vượt 6% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019, Thủy sản Mekong đặt kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế lần lượt đạt 220 tỉ đồng và 8 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của công ty đạt 241,2 tỉ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh từ 65 tỉ đồng lên 80,3 tỉ đồng chủ yếu là thành phẩm tăng. Nợ ngắn hạn đạt 23,1 tỉ đồng, tăng 52% do phải trả người bán ở mức 14,3 tỉ đồng, gấp 2,3 lần.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 35,6 tỉ đồng xuống 7,7 tỉ đồng. Dòng tiền từ hoạt đông đầu tư ghi nhận 3,4 tỉ đồng trong khi cùng kì âm 5 tỉ đồng.

Mới đây, HĐQT Thủy sản Mekong đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm 2,4 triệu cổ phiếu mới với tổng giá trị theo mệnh giá là 24 tỉ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2018.

 

https://kinhtechungkhoan.vn/thuy-san-mekong-bao-lai-truoc-thue-dat-85-ti-dong-trong-6-thang-dau-nam-42003.html